Privacy Policy

Umami Gastronomic Beer. gevestigd aan, Godfried van Seijstlaan 27 C 4 3703BR Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1: Contactgegevens:

https://www.umami-gb.com
Godfried van Seijstlaan 27 C 4

3703 BR Zeist

De Functionaris Gegevensbescherming van Umami Gastronomic Beer is te bereiken via info@umami-gb.com

 

2: Persoonsgegevens die wij verwerken

Umami Gastronomic Beer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

3: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@umami-gb.com, dan verwijderen wij deze informatie.

4: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Umami Gastronomic Beer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Het afhandelen van uw betaling
– Umami Gastronomic Beer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5: Geautomatiseerde besluitvorming

Umami Gastronomic Beer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Umami Gastronomic Beer) tussen zit.

6: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Umami Gastronomic Beer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7: Delen van persoonsgegevens met derden

Umami Gastronomic Beer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Umami Gastronomic Beer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Umami Gastronomic Beer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Umami Gastronomic Beer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@umami-gb.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Umami Gastronomic Beer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 10: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Umami Gastronomic Beer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@umami-gb.com

Copyright- en aansprakelijkheidsaanwijzingen:
De informatie op deze internetpagina’s wordt regelmatig geactualiseerd. De productafbeeldingen in deze brochure dienen als voorbeeld te worden beschouwd. Daarom komen ze wat betreft uitvoering niet altijd overeen met het standaardaanbod. Technische wijzigingen voorbehouden. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens intussen gewijzigd zijn, onjuist zijn of onnauwkeurigheden bevatten. Daarom is Umami Gastronomic Beer niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch kan Umami Gastronomic Beer garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie aan genoemde criteria voldoet. Dit geldt ook voor alle andere internetpagina’s waarnaar wordt verwezen via hyperlinks. Umami Gastronomic Beer is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina’s die via een dergelijke verbinding kunnen worden opgevraagd.
Verder behoudt Umami Gastronomic Beer zich het recht voor om de informatie op de ter beschikking gestelde internetpagina’s te wijzigen of aan te vullen. Inhoud en structuur van de internetpagina’s worden beschermd door het copyright. Voor de verveelvoudiging van informatie of gegevens, met name van tekstdelen of beeldmateriaal, is voorafgaand de uitdrukkelijke toestemming van Umami Gastronomic Beer vereist